ประวัติ
    
     สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำโครงการจัดตั้งระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพในเดือนมกราคม 2538 ซึ่งประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ โดยในระยะแรกมีการจัดตั้งเฉพาะสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ เพื่อผลิตแพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรอุดมศึกษาที่ขาดแคลนมาก ในปี 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ จึงให้ชะลอโครงการดังกล่าวไว้ก่อน ต่อมาได้มีการยื่นเสนอทันตแพทยสภาขอรับรองสถาบันและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี 2557 และได้รับการรับรองในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
    
     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีอาจารย์ในระยะเริ่มแรกจำนวน 5 คน ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดรับนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นแรกจำนวน 30 คน โดยยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล โดยเน้นรับสมัครนักศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ เป็นลำดับแรก และภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยในลำดับรองลงมา พร้อมทั้งมีนโยบายที่จะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มเติม โดยจะได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งศึกษาในชั้นปีที่ 1 ให้เข้ารับการศึกษาในปลายชั้นปีที่ 1 เพื่อศึกษาวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่องในชั้นปีที่ 2
    
     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันผลิตทันตแพทย์ในกำกับของรัฐแห่งที่ 11 และเป็นลำดับที่ 13 ของประเทศไทย