วิสัยทัศน์
 
     เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
 
พันธกิจ
 
     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 ประการ ดังนี้
          1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านทันตแพทยศาสตร์ เพื่อสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
          2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยทางสุขภาพช่องปากไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
          3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
          4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
          5. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ