หลักสูตรการเรียนการสอน

           หลักสูตรระดับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตใช้เวลาเรียน 6 ปี

          ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การคิดเพื่อการพัฒนา มนุษย์กับวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทย์เป็นส่วนใหญ่

         ชั้นปีที่ 2-3 เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ชนบทศึกษาทางการแพทย์) วิชาชีพทันตแพทย์ (สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน สุขภาพช่องปากของบุคคลวัยต่าง ๆ ทักษะทางคลินิกทันตกรรม ฯลฯ) ฝึกภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ (เรียนร่วมกับนักศึกษาแพทย์เป็นส่วนใหญ่)

         ชั้นปีที่ 4 เรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทันตแพทย์ ทฤษฎีและฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ

       ชั้นปีที 5-6 เรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทันตแพทย์   โดยฝึกปฏิบัติงานในสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และในโรงพยาบาลกลุ่มนครชัยบุรินทร์  ( นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)