ผู้บริหาร

       

คณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล (คณบดี)
(Asst. Prof. Dr.Yupin Songpaisan)
E-mail : syupin@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 0-4422-3583 

 

รองคณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
อ. ทพญ.วันทนา พุฒิภาษ  (รองคณบดี)
(Wantana Puthipad )
E-mail : wantana9@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 0-4422-3583 

คณาจารย์

   

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปองใจ วิรารัตน์
E-mail : drpongjai@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 0-4422-3587

   

ผ.ศ.(พิเศษ) ทพ.ญ. พัชรี  กัมพลานนท์ 

E-mail :
โทร. 0-4422-3583 

 

อ.จ. ทพ.ญ. นยนี  ยศพล 
E-mail :
โทร. 0-4422-3583 

 

อ.จ. ทพ.ญ. อรกานต์   สืบสมาน 
E-mail :
โทร. 0-4422-3583 

 

บุคลากร

       

นางสาวพรรณวลัย เชิญกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail :sayfon@sut.ac.th
โทร. 0-4422-3583 

นางสาวกัณฐมณี  มณีประภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail :wachiraporn@sut.ac.th
โทร. 0-4422-3582