ปรัชญา
 
     บัณฑิต สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้มีภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน ที่เพียบพร้อมในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในลักษณะของแพทย์ช่องปาก ให้การดูแลผู้ป่วยในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีของภูมิภาคและสังคมโลกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีความเป็นมืออาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทั้งมิติของร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพช่องปากของชุมชนได้อย่างมีความสุข และเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ปณิธาน
 
     จะมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศในวิชาชีพและคุณธรรม สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้