หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1

    ศึกษาในหมวดศึกษาทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การคิดเพื่อการพัฒนา มนุษย์กับวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทย์เป็นส่วนใหญ่

ชั้นปีที่ 2-4

      ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนชนบทศึกษาทางการแพทย์) วิชาชีพทันตแพทย์ (สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน สุขภาพช่องปากของบุคคลวัยต่างๆ ทักษะทางคลินิกทันตกรรม ฯลฯ) ฝึกภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทย์เป็นส่วนใหญ่

ชั้นปีที่ 5-6

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมและการบริการทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงพยาบาลแหล่งฝึก

            ♣ ตารางเรียนทั้งปี