อาจารย์และบุคลากร

ผู้บริหาร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ผศ. ทพญ. ดร.ยุพิน ส่งไพศาล
คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
E-mail syupin@sut.ac.th
Tel. 3583  Fax. 3580

รศ. ทพ.ประทีป พันธุมวนิช
ที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาด้านทันตแพทย์ศาสตร์
E-mail prothipphan@sut.ac.th
Tel. 3582 Fax. 3580

  สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน

อ. ทพญ.พันธ์ทิพย์ จิตรพิทักษ์เลิศ
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน​
E-mail dtpantip@g.sut.ac.th
Tel. 3592 Fax. 3580

อ. ดร.สุภัทรญาณ ทองจิตร
อาจารย์
E-mail thongjit.sup@g.sut.ac.th
Tel. 3592 Fax. 3580

อ. ทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร​
อาจารย์
E-mail krispijyakorn@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อ. ทพ.ณัฐพล ถินสถิตย์​
อาจารย์
E-mail natthapol@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

   สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก

อ. ทพญ.อรการณ์ สืบสมาน
อาจารย์
E-mail s_orakarn@sut.ac.th
Tel. 3592 Fax. 3580

อ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ​
อาจารย์
E-mail thanaporn.m@sut.ac.th 
Tel. 3592  Fax. 3580

   สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น

อ. ทพญ.นยนี ยศพล
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น
E-mail nayanee.yo@sut.ac.th 
Tel. 3584 Fax. 3580

อ. ทพญ.เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์​
อาจารย์
E-mail chaleoy@sut.ac.th 
Tel. 3592 Fax. 3580

อ. ทพ.คณุตม์ แก้วสุวรรณะ
อาจารย์
E-mail k.kaew@sut.ac.th 
Tel. 3591 Fax. 3580

อ. ทพญ.ศิริมาศ เลิศชาคร
อาจารย์
E-mail sirimas.l@sut.ac.th 
Tel. 3592 Fax. 3580

   สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่

อ. ทพ.วินัย จีนโน
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
E-mail jeennodent@sut.ac.th 
Tel. 3592 Fax. 3580

อ. ทพญ.จุฑามาศ เทพไชย
อาจารย์
E-mail Jutadtpr@sut.ac.th
Tel. 3592 Fax. 3580

อ. ทพญ.ณัฐกานต์ รุ่งโรจน์วิทยา
อาจารย์
E-mail nuttakarn@sut.ac.th 
Tel. 3592 Fax. 3580

 

อ. ทพญ.ปวรวรรณ ฤทธิพากร
อาจารย์
E-mail r.paw@sut.ac.th 
Tel. 3592 Fax. 3580

  สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ผศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
E-mail paiboonj@sut.ac.th
Tel. – Fax. 3580

อ. ทพ.นนทวัฒน์ ชื่นศิริ
อาจารย์
E-mail contawat@sut.ac.th
Tel. 3592 Fax. 3580

อ. ทพญ.เกศกัญญา มีศีล
อาจารย์
E-mail – 
Tel. 3592 Fax. 3580

อ. ทพญ.อินทิวร ริยะจันทร์
อาจารย์
E-mail inthiworn.ryc@sut.ac.th
Tel. 3589 Fax. 3580

อ. ทพ.วัชรพล ทิศกระโทก
อาจารย์
E-mail watcharaphol@sut.ac.th 
Tel. – Fax. 3580

  สำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

นางจารุณี ผลมาตย์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

E-mail jarunee@sut.ac.th Tel. 3560 Fax. 3580

น.ส.กัณฐมณี มณีประภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail wachiraporn@sut.ac.th Tel. 3582 Fax. 3580

น.ส.เจษฎา ริดสันเทียะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail jatsada_me@sut.ac.th Tel. 3593 Fax. 3580

นางพัทธ์ธีรา อ่อนคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail phutthira@sut.ac.th Tel. 3592 Fax. 3580

น.ส.น้ำทิพย์ น่วมไธสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail phutthira@sut.ac.th Tel. 4771 Fax. 3580

น.ส.เสาวณีย์ ภูหัวไร่

พนักงานธุรการ

E-mail saowanee.p@sut.ac.th Tel. 3592 Fax. 3580

น.ส.สาลินี ผิวเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail salinee.pp@sut.ac.th Tel. 3593 Fax. 3580

น.ส.พิมพ์ดาว แสงครบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail - Tel. 3592 Fax. 3580