อาจารย์และบุคลากร

  ผู้บริหาร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ผศ. ทพญ. ดร.ยุพิน ส่งไพศาล

คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

E-mail syupin@sut.ac.th Tel. 3583 Fax. 3580

อ. ทพญ.วันทนา พุฒิภาษ

รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

E-mail wantana9@sut.ac.th Tel. 3585 Fax. 3580

รศ. ทพ.ประทีป พันธุมวนิช

ที่ปรึกษาในการจัดการศึกษาด้านทันตแพทย์ศาสตร์

E-mail prothipphan@sut.ac.th Tel. 3582 Fax. 3580

  สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน

อ. ทพ.วินัย จีนโน​

หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน​

E-mail jeennodent@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

อ. ทพ.ณัฐพล ถินสถิตย์​

อาจารย์

E-mail natthapol@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

อ. ทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร​

อาจารย์

E-mail krispijyakorn@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

   สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก

อ. ทพญ.วันทนา พุฒิภาษ

หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก

E-mail wantana9@sut.ac.th Tel. 3585 Fax. 3580

อ. ทพญ.อรการณ์ สืบสมาน

อาจารย์

E-mail s_orakarn@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

อ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ

อาจารย์

E-mail thanaporn.m@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

   สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น

ศ. ทพญ.ศิริพร ทิมปาวัฒน์

หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น

E-mail siripornt@sut.ac.th Tel. 3584 Fax. 3580

อ. ทพญ.นยนี ยศพล

อาจารย์

E-mail nayanee.yo@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

อ. ทพญ.เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์

อาจารย์

E-mail chaleoy@sut.ac.th Tel. 3592 Fax. 3580

อ. ทพ.คณุตม์ แก้วสุวรรณะ

อาจารย์

E-mail k.kaew@sut.ac.th Tel. 3591 Fax. 3580

อ. ทพญ.ศิริมาศ เลิศชาคร

อาจารย์

E-mail sirimas.l@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

   สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่

อ. ทพ.วินัย จีนโน

หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่

E-mail jeennodent@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

อ. ทพญ.จุฑามาศ เทพไชย

อาจารย์

E-mail - Tel. - Fax. 3580

อ. ทพญ.ปวรวรรณ ฤทธิพากร

อาจารย์

E-mail r.paw@sut.ac.th Tel. 3592 Fax. 3580

อ. ทพญ.ณัฐกานต์ รุ่งโรจน์วิทยา

อาจารย์

E-mail nuttakarn@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

อ. ทพ.พงศธร ครบปรัชญา

อาจารย์

E-mail pongsatorn_krob@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

  สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ผศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

E-mail paiboonj@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

อ. ทพญ.อินทิวร ริยะจันทร์

อาจารย์

E-mail inthiworn.ryc@sut.ac.th​ Tel. 3589 Fax. 3580

อ. ทพ.วัชรพล ทิศกระโทก

อาจารย์

E-mail watcharaphol@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

อ. ทพ.นนทวัฒน์ ชื่นศิริ

อาจารย์

E-mail contawat@sut.ac.th Tel. - Fax. 3580

อ. ทพญ.เกศกัญญา มีศีล

อาจารย์

E-mail - Tel. - Fax. 3580

  สำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

นางจารุณี ผลมาตย์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

E-mail jarunee@sut.ac.th Tel. 3560 Fax. 3580

น.ส.พรรณวลัย เชิญกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail sayfon@sut.ac.th Tel. 3581 Fax. 3580

น.ส.เจษฎา ริดสันเทียะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail jatsada_me@sut.ac.th Tel. 3593 Fax. 3580

น.ส.กัณฐมณี มณีประภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail wachiraporn@sut.ac.th Tel. 3582 Fax. 3580

น.ส.สาลินี ผิวเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail salinee.pp@sut.ac.th Tel. 3593 Fax. 3580

น.ส.เสาวณีย์ ภูหัวไร่

พนักงานธุรการ

E-mail saowanee.p@sut.ac.th Tel. 3592 Fax. 3580

น.ส.น้ำทิพย์ น่วมไธสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail phutthira@sut.ac.th Tel. 4771 Fax. 3580

น.ส.พิมพ์ดาว แสงครบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail - Tel. 3592 Fax. 3580

นางพัทธ์ธีรา อ่อนคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail phutthira@sut.ac.th Tel. 3592 Fax. 3580

น.ส.วรรณนิตา นะวะนิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail Tel. 3592 Fax. 3580