Home

News

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากทันตแพทยสภา

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากทันตแพทยสภา (ระยะเวลารับรองหลักสูตร 7 ปี)

ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การรักษา ส่งเสริม และป้องกันโรคในช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า

ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การรักษา ส่งเสริม และป้องกันโรคในช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า  คลินิกบริการในเวลา เปิดให้บริการ…

การตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2558) จากทันตแพทยสภา

วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2558) จากทันตแพทยสภาประกอบด้วย…

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอมอบรางวัลดีเด่นให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2564

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอมอบรางวัลดีเด่นให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564…

ขอแสดงความยินดีกับอ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ และอ. ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทันตแพทย์ ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสลาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายนามต่อไปนี้ อ. ทพญ.ธนาภรณ์…

Facbook

 3,627 total views,  5 views today