News

กิจกรรมปฐมนิเทศสำนักวิชาฯ ปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำนักวิชาฯ เพื่อต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่าน Zoom โดยมี ผศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าสำนักวิชาฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาทันตแพทย์ใหม่ในครั้งนี้
โดยภายในงานได้มีการร่วมเสวนาในหัวข้อ
“สร้างความเข้าใจการเป็นทันตแพทย์และรู้จักสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. “
“ความสำคัญของเกรด การลงทะเบียนเรียน และงานกิจกรรมนักศึกษา”
“แนะนำการเรียนในมหาวิทยาลัย”
ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมทักษะการสื่อสารและการสื่อสารออนไลน์ของนักศึกษาทันตแพทย์ ในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา