News

กิจกรรม Med & Dent SUT สัมพันธ์ 2021 (รอบที่ 2)

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม Med & Dent SUT สัมพันธ์ 2021 (รอบที่ 2) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทางด้านความคิด ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์

อ่านต่อ