ขอแสดงความยินดีกับอ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ และอ. ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทันตแพทย์ ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสลาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายนามต่อไปนี้

อ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ลาศึกษาต่อหลักสูตร
Tissue Engineering & Innovation Technology MRes and Dental & Health Sciences Research
PhD Faculty of Dentistry, Oral & Craniofacial Sciences
King’s College London
United Kingdom

อ. ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก
ลาศึกษาต่อหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย