ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงทวิพร หอสุวรรณศักดิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงทวิพร หอสุวรรณศักดิ์
ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดี
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป