ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ เทพไชย ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ เทพไชย
ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป