News

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564”

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564”