ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหารได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ เมธีการสอน (Fellow)

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ กฤชพิชญากรณ์ สังหาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก
ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ เมธีการสอน (Fellow)
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

ขอบคุณภาพและข่าวจาก สถานพัฒนาคณาจารย์