News

ตารางกิจกรรมนักศึกษาทันตแพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2564

ตารางกิจกรรมนักศึกษาทันตแพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2564
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รูปแบบ Online
*กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*