พิธีถวายคำปฏิญาณตนและประดับป้ายชื่อของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2564

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายคำปฏิญาณตนและประดับป้ายชื่อของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-10.00 น. รูปแบบออนไลน์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีถวายคำปฏิญาณตนของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพิธีประดับป้ายชื่อของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 พร้อมด้วย อ. ทพญ.จุฑามาศ เทพไชย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก/ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม