ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ อ. ทพญ.พิราภรณ์ วิเชียรโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ