รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2564
ประกาศและคุณสมบัติ :
ช่องทางการสมัคร : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/1521/
ติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่