ประชาสัมพันธ์

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคลินิกสุขภาพช่องปาก
(Clinical Oral Health Care Skill Development Laboratory)

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคลินิกสุขภาพช่องปากจำลอง
(Clinical Oral Health Care Skill Development Simulation Laborato)

          ความจุ 45 ที่นั่ง ประกอบด้วยชุดหุ่นผู้ป่วยจำลองและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการให้การรักษาทางทันตกรรม จำนวน 40 ชุด และชุดเนวิเกเตอร์สำหรับประเมินผลการฝึกทักษะทางทันตกรรม 5 ชุด สำหรับฝึกปฏิบัติการในกลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ วิทยาเอนโดดอนต์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทันตกรรมสำหรับเด็กและปริทันตวิทยา

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะประดิษฐ์ทางทันตกรรม 1
(Dental Prosthesis Skill Development Laboratory 1

          ความจุ 40 ที่นั่ง สำหรับฝึกปฏิบัติทางทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมจัดฟัน

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะประดิษฐ์ทางทันตกรรม 2
(Dental Prosthesis Skill Development Laboratory 2)

          สำหรับฝึกปฏิบัติทางทันตกรรมประดิษฐ์และ
ทันตกรรมจัดฟัน

ห้องปฏิบัติการคลินิกสุขภาพช่องปากเสมือนจริง
(Virtual Oral Health Care Clinic Laboratory)

          ประกอบด้วยเก้าอี้ทันตกรรมจำนวน 3 ยูนิต เพื่อสาธิตการให้การรักษาในผู้ป่วย

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางทันตรังสีวิทยา
(Oral Radiology Skill Development Laboratory)

         สำหรับฝึกปฏิบัติการทางทันตรังสี

ปฏิทินกิจกรรม