อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ทันตแพทย์คณุตม์ แก้วสุวรรณะ​

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น

          รางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอน ปี 2562 ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบรอบ 29 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์

ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์

หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

          รางวัล Outstanding Poster Award เรื่อง “Clinical effect of mouth-spray containing Piper longum extract nanoparticle on gingivitis” สาขา Medicine and Dentistry ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (The 1st International Conference on Healthcare Science and Technology) ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ ทันตแพทย์นนทวัฒน์ ชื่นศิริ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

         เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัลทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2561” ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์

ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์

หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

          นำเสนอผลงาน เรื่อง “Dental Plaque Rebound And Related factors During Supporting Periodontal therapy” ในงานประชุม 96th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ ทันตแพทย์คณุตม์ แก้วสุวรรณะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น 

          นำเสนอผลงาน เรื่อง “Evaluation of the depth of tubular penetration of the calcium silicate based sealer using SEM: An in vitro study” ในงานประชุม 96th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research 
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ ทันตแพทย์วัชรพล ทิศกระโทก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 

          รางวัล Travel award for the recognition of the outstanding abstract เนื่องในงาน 7th Hiroshima Conference on education and science in dentistry ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561