นักศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
“เครื่องป้องกันฟันผุ”
ในโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ SUT Innovation Playground F1 อาคารเครื่องมือ 1 (F1)

เจ้าของผลงาน
1. นางสาวสุชานาถ กลั่นสกุล
2. นางสาวจิตรานุช พันธุโสภณสวัสด
3. นางสาวอภิชญา อัจฉริยาการุณ
4. นางสาวฐิตามินทร์ ชาจิตตะอัครโภคิณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
“Application กายภาพบำบัด”
ในโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) 
วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ SUT Innovation Playground F1 อาคารเครื่องมือ 1 (F1)

เจ้าของผลงาน
1. นายพุฒิพงศ์ สุขพงษ์ไทย
2. นายภูริวัฒน์ เพ็ชรสูงเนิน
3. นายจิตรภานุ ดียิ่ง
4. นายศักดินนท์ พฤกษามาลา
5. นายภัทรภูมิ คูอาริยะกุล

รางวัลชมเชย 
Program Process ในการทำฟัน
ในโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)  วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ SUT Innovation Playground F1 อาคารเครื่องมือ 1 (F1)

เจ้าของผลงาน
1. นางสาวพิชญ์สินี ศิริขจรวุฒิ
2. นางสาวศรุดา พัฒนจันทร์
3. นายชญานนท์ รัศมีโสรัจ
4. นายธนพงศ์พันธ์ ทับสุวรรณ

รางวัลชมเชย 
Application จองคิวทำฟัน
ในโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ SUT Innovation Playground F1 อาคารเครื่องมือ 1 (F1)

เจ้าของผลงาน
1. นางสาวรุ่งวรนิษฐา โลหณุต
2. นางสาวอภิญญา ขมิ้นเขียว
3. นางสาวพิมพ์ยาดา พิมพ์ทอง