ข้อมูลทั่วไป

ประวัติ

 

          สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำโครงการจัดตั้งระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพในเดือนมกราคม 2538 ซึ่งประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ โดยในระยะแรกมีการจัดตั้งเฉพาะสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ เพื่อผลิตแพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรอุดมศึกษาที่ขาดแคลนมาก
ในปี 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ จึงให้ชะลอโครงการดังกล่าวไว้ก่อน ต่อมาได้มีการยื่นเสนอทันตแพทยสภาขอรับรองสถาบันและหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี 2557 และได้รับการรับรองในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

          สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีอาจารย์ในระยะเริ่มแรกจำนวน 5 คน ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดรับนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นแรกจำนวน 30 คน โดยยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล โดยเน้นรับสมัครนักศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ เป็นลำดับแรก และภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยในลำดับรองลงมา พร้อมทั้งมีนโยบายที่จะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มเติม โดยจะได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งศึกษาในชั้นปีที่ 1 ให้เข้ารับการศึกษาในปลายชั้นปีที่ 1 เพื่อศึกษาวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่องในชั้นปีที่ 2

          สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันผลิตทันตแพทย์ในกำกับของรัฐแห่งที่ 11 และเป็นลำดับที่ 13 ของประเทศไทย

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

       หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  ภูมิปัญญา และภูมิฐาน ซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในลักษณะแพทย์ช่องปากให้การดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมในประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมืออาชีพและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตระหนักและพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม สู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีของภูมิภาคและสังคมโลก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพช่องปากของชุมชนได้อย่างมีความสุข

ปณิธาน

          มุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน แบบองค์รวมทุกช่วงวัย นำไปสู่การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้เป็นแพทย์ช่องปากที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

วิสัยทัศน์

          เป็นสถาบันต้นแบบของประเทศในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน แบบองค์รวมทุกช่วงวัย

พันธกิจ

  1. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคและของประเทศ
  2. สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
  3. ให้บริการวิชาการและบริการวิชาชีพ โดยใช้องค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม
  4. ส่งเสริมการสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการไปกับการเรียนการสอน

รายงานการรับรองมาตรฐานและการเทียบเคียงของหลักสูตร

                  ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ (ทันตแพทยสภา) หลักสูตรต้องได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพในทุกปีจนกว่าจะมีบัณฑิตจบการศึกษาอย่างน้อย 1 รุ่น (ปีการศึกษา 2558 –  2563) จากนั้นจะมีการตรวจประเมินและรับรองในทุก 5 ปี โดยหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลการรับรองหลักสูตร ดังนี้

  • ตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 (ปีการศึกษา 2558)
  • ตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 (ปีการศึกษา 2559 และ 2560)
  • ตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 2561)

หมายเหตุ :
1. การตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2 มีผลครอบคลุม 2 ปีการศึกษา คือ ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
2. การตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการรับรองผลอย่างเป็นทางการ