ติดต่อเรา

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ณ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (F12)

 • ชั้น 1

  • สำนักงานคณบดี

 • ชั้น 3

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน

โทรศัพท์ : 044-223-592
แฟกซ์ : 044-223-580

dentistry@sut.ac.th