ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นผู้มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  ภูมิปัญญา และภูมิฐาน ซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในลักษณะแพทย์ช่องปาก ให้การดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมในประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมืออาชีพและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตระหนักและพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม สู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีของภูมิภาคและสังคมโลก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพช่องปากของชุมชนได้อย่างมีความสุข