วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน

วิสัยทัศน์
          เป็นสถาบันต้นแบบของประเทศในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน แบบองค์รวมทุกช่วงวัย

พันธกิจ
  1. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคและของประเทศ
  2. สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
  3. ให้บริการวิชาการและบริการวิชาชีพ โดยใช้องค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม
  4. ส่งเสริมการสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการไปกับการเรียนการสอน
 ปณิธาน

          มุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน แบบองค์รวมทุกช่วงวัย นำไปสู่การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้เป็นแพทย์ช่องปาก ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพทันตกรรม