ขอแสดงความยินดี กับทันตแพทย์หญิงเกื้อกูล ประกอบกิจ บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทันตแพทย์หญิงเกื้อกูล ประกอบกิจ บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยแถลง ในโอกาสเข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณและเข็มกลัดล็อกเก็ตสมเด็จฯ พระบรมราชชนก ของผู้ได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี มอบโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

บทความเรื่อง “บทบาทของสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์กับการเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล”

Posted

บทความเรื่อง “บทบาทของสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์กับการเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหารได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ เมธีการสอน (Fellow)

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ กฤชพิชญากรณ์ สังหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ เมธีการสอน (Fellow) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ขอบคุณภาพและข่าวจาก สถานพัฒนาคณาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ เทพไชย ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ เทพไชย ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงทวิพร หอสุวรรณศักดิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดี

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงทวิพร หอสุวรรณศักดิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป