กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2564 สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Posted

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2564 สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 (F12) อาคารเครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี