ขอแสดงความยินดีกับอ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ และอ. ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์

Posted

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทันตแพทย์ ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสลาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายนามต่อไปนี้ อ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ลาศึกษาต่อหลักสูตร Tissue Engineering & Innovation Technology MRes and Dental & Health Sciences Research PhD Faculty of Dentistry, Oral & Craniofacial Sciences King’s College London United Kingdom อ. ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก ลาศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย