ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564”

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564”

กิจกรรมปฐมนิเทศสำนักวิชาฯ ปีการศึกษา 2564

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำนักวิชาฯ เพื่อต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่าน Zoom โดยมี ผศ. ทพ. ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าสำนักวิชาฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาทันตแพทย์ใหม่ในครั้งนี้ โดยภายในงานได้มีการร่วมเสวนาในหัวข้อ “สร้างความเข้าใจการเป็นทันตแพทย์และรู้จักสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. “ “ความสำคัญของเกรด การลงทะเบียนเรียน และงานกิจกรรมนักศึกษา” “แนะนำการเรียนในมหาวิทยาลัย” ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมทักษะการสื่อสารและการสื่อสารออนไลน์ของนักศึกษาทันตแพทย์ ในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาพประกอบ

กิจกรรม Med & Dent SUT สัมพันธ์ 2021 (รอบที่ 1)

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม Med & Dent SUT สัมพันธ์ 2021 (รอบที่ 1) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทางด้านความคิด ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภาพกิจกรรม

ตารางกิจกรรมนักศึกษาทันตแพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2564

Posted

ตารางกิจกรรมนักศึกษาทันตแพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2564 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รูปแบบ Online *กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการผ่านระบบ Online ปีการศึกษา 2564

Posted

ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการผ่านระบบ Online ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2564 http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/16111/?fbclid=IwAR0Ouob-_-Lrb-PP3bdU7j1WEWbokMhRlsXlAqxHb3JyQMcDIoi0JJSM210

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2 : Quota (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564

Posted

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 : Quota (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/16729/

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 3 เนื่องในงานพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นคลินิก

Posted

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 3 เนื่องในงานพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นคลินิก ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ***โดยเป็นการภายใน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)*** ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถรับชมภาพบรรยากาศภายในงานผ่านทางระบบ zoom

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่ 3 : Admission) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2564

Posted

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่ 3 : Admission) เพิ่มเติม http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/16159/