กิจกรรม Med & Dent SUT สัมพันธ์ 2021 (รอบที่ 2)

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม Med & Dent SUT สัมพันธ์ 2021 (รอบที่ 2) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทางด้านความคิด ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับอ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ และอ. ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์

Posted

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทันตแพทย์ ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสลาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายนามต่อไปนี้ อ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ลาศึกษาต่อหลักสูตร Tissue Engineering & Innovation Technology MRes and Dental & Health Sciences Research PhD Faculty of Dentistry, Oral & Craniofacial Sciences King’s College London United Kingdom อ. ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก ลาศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2564 สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Posted

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2564 สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 (F12) อาคารเครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดี กับทันตแพทย์หญิงเกื้อกูล ประกอบกิจ บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทันตแพทย์หญิงเกื้อกูล ประกอบกิจ บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยแถลง ในโอกาสเข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณและเข็มกลัดล็อกเก็ตสมเด็จฯ พระบรมราชชนก ของผู้ได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี มอบโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

บทความเรื่อง “บทบาทของสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์กับการเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล”

Posted

บทความเรื่อง “บทบาทของสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์กับการเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหารได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ เมธีการสอน (Fellow)

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ กฤชพิชญากรณ์ สังหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ เมธีการสอน (Fellow) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ขอบคุณภาพและข่าวจาก สถานพัฒนาคณาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ เทพไชย ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ เทพไชย ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงทวิพร หอสุวรรณศักดิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดี

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงทวิพร หอสุวรรณศักดิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป