ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์หญิงวรรณวลี จินดามัง บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ในโอกาสได้รับรางวัล ‘’ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม’’

Posted

    สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์หญิงวรรณวลี จินดามัง บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน     ในโอกาสได้รับรางวัล ‘’ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม’’ เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก จากกองทุน ศ.อิศระ – ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ     โดยรางวัลนี้มอบให้ผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยมแก่บัณฑิตจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทันตบุคลากรยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทันตแพทย์คณิน โสมาบุตร นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 นโอกาสได้รับรางวัล ‘’หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ รุ่นที่ 2’’

Posted

     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทันตแพทย์คณิน โสมาบุตร นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      ในโอกาสได้รับรางวัล ‘’หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ รุ่นที่ 2’’ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ      โดยรางวัล ‘’หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์’’ เป็นการรำลึกถึง ท่านอาจารย์หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ขึ้นในประเทศไทย และเป็นการยกย่อง เชิดชูนักศึกษาทันตแพทย์ผู้มีความเป็นเลิศในทุกทางขณะเล่าเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีน้ำใจ และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และวงการทันตแพทย์สืบต่อไป

พิธีถวายคำปฏิญาณตนและประดับป้ายชื่อของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2564

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายคำปฏิญาณตนและประดับป้ายชื่อของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-10.00 น. รูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีถวายคำปฏิญาณตนของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และพิธีประดับป้ายชื่อของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 พร้อมด้วย อ. ทพญ.จุฑามาศ เทพไชย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก/ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ภาพกิจกรรม

การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

Posted

การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 10 ธ.ค. 64 – 6 ม.ค. 65 ประกาศและคุณสมบัติ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissio…/pr/2565/84/84_65.pdf สมัครออนไลน์ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/2318/ ข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

ขอแสดงความยินดีกับนายปณิธาน สนพะเนา ในโอกาสผ่านการพิจารณา เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายปณิธาน สนพะเนา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาในที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ ในโอกาสผ่านการพิจารณา เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 ในการประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

Posted

ผลการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 ในการประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio

Posted

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2564 ประกาศและคุณสมบัติ : http://sutgateway.sut.ac.th/admission…/pr/2565/R1/dent.pdf ช่องทางการสมัคร : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/1521/ #ขอบคุณข้อมูลจากเพ็จประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ https://www.facebook.com/SUTchannel

ประมวลภาพกิจกรรม DENT SUT OPEN HOUSE 2021 “The Dental Myth : A Prologue”

Posted

ประมวลภาพกิจกรรม DENT SUT OPEN HOUSE 2021 “The Dental Myth : A Prologue” สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์ โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย – กิจกรรมแนะแนวการสอบเข้าและการเรียนปีแรก การเรียนชั้นปรีคลินิก การเรียนชั้นคลินิก การทำงานเป็นทันตแพทย์ และการเรียนต่อเป็นทันตแพทย์ที่ต่างประเทศ – กิจกรรม PBL – กิจกรรมฐานฝึกปฏิบัติการ และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ภาพกิจกรรม