ขอแสดงความยินดีกับนายปณิธาน สนพะเนา ในโอกาสผ่านการพิจารณา เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายปณิธาน สนพะเนา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาในที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ ในโอกาสผ่านการพิจารณา เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)