สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากทันตแพทยสภา

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากทันตแพทยสภา (ระยะเวลารับรองหลักสูตร 7 ปี)

ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การรักษา ส่งเสริม และป้องกันโรคในช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า

Posted

ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การรักษา ส่งเสริม และป้องกันโรคในช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า  คลินิกบริการในเวลา เปิดให้บริการ จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. ติดต่อรับบริการ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 044-376800  คลินิกการเรียนการสอน (คลินิกนักศึกษา) เปิดให้บริการ จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. ติดต่อรับบริการ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 061-4633315

การตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2558) จากทันตแพทยสภา

Posted

วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2558) จากทันตแพทยสภาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.จีรศักดิ์ นพคุณ (ประธานอนุกรรมการ) ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วินัย ศิริจิตร (อนุกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ (อนุกรรมการ-ผ่านช่องทางออนไลน์) รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ (อนุกรรมการ-ผ่านช่องทางออนไลน์) และทันตแพทย์ยุวบูลย์ จันทร์แจ่มจรูญ (อนุกรรมการ) ในการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรฯ เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา ตามนัยแห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการกล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมินฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ร่วมให้ข้อมูลประกอบการตรวจประเมินฯ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ […]

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอมอบรางวัลดีเด่นให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2564

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอมอบรางวัลดีเด่นให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารความเป็นเลิศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 1. รางวัลอาจารย์ทันตแพทย์ดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ ทันตแพทย์วชิรายุทธ ทองฝั้น 2. รางวัลบุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ คุณกัณฐมณี มณีประภา 3. รางวัลบุคลากรศูนย์สุขภาพช่องปากดีเด่น ได้แก่ คุณโชติมา เหลามี 4. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น ได้แก่ นักศึกษาทันตแพทย์กุลนิษฐ์ กองเมืองปัก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ ที่นี้

เปิดรับสมัคร DENT SUT OPEN HOUSE 2021

Posted

DENT SUT OPEN HOUSE 2021 เปิดบ้าน ‘สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี’ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting อ่านต่อ

กิจกรรม Med & Dent SUT สัมพันธ์ 2021 (รอบที่ 2)

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม Med & Dent SUT สัมพันธ์ 2021 (รอบที่ 2) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทางด้านความคิด ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับอ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ และอ. ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์

Posted

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทันตแพทย์ ประจำสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสลาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายนามต่อไปนี้ อ. ทพญ.ธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ลาศึกษาต่อหลักสูตร Tissue Engineering & Innovation Technology MRes and Dental & Health Sciences Research PhD Faculty of Dentistry, Oral & Craniofacial Sciences King’s College London United Kingdom อ. ทพญ.ขอขวัญ จริยะธีรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก ลาศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2564 สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Posted

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2564 สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 (F12) อาคารเครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี