กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ครั้งที่ 2/2564 สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Posted

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหารได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนระดับ เมธีการสอน (Fellow)

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันต […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ เทพไชย ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ เทพไชย […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงทวิพร หอสุวรรณศักดิ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนรองคณบดี

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงทวิพร หอสุวรรณศ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานทันตแพทยศาสตรศึกษา

Posted

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ ในโ […]